19 January 2021

Making own tracks

Today there was new snow and cold,
not a weather to stay indoors.
Along snow covered tracks in the forest
are back country skis the right choice.

In the snow is only the hare's footprints,
own tracks I must make myself.
Into the forests the falling snow
is the only sound to be heard.

I dag var nysnø og kulde,
og ugreitt å sitja inne.
Langs nedsnødde løyper i utmark
er fjellski med innsving det rette.

I Svartdalen var berre haren før meg,
eigne spor må eg sjølv trakka.
Her er snø som drysser
einaste lyden som høyrest.

Pictures taken on the Østmarka forests, Oslo 19 Jan 2021. Camera: LeicaM10

16 January 2021

Coffe from a woodfire

New snow fell
few days ago.
Along good paths
the skis slides lightly.

In the forests lies
still too little snow.
No-one made footprints
after my last.

A little hill
feels like my own.
I follow footprints
from last time.

From the hill is wiew
towards the evening red.
A fire gives golden colour
and warms my walk's coffee.

Nysnø fall
få dagar sidan.
Langs gode løyper
glir skia lett.

I skogen ligg
ennå lite snø.
Ingen sette spor
etter mine siste.

Ein avsides koll
er som min eigen.
Eg følgjer fotefar
frå førre gong.

Frå kollen finst utsyn
mot aftanroden.
Bålet gyller snøen
og vermer turens drikke.
Pictures taken in the Østmarka forests near Oslo 16 Jan 2021

10 January 2021

Beautiful snowy January

White, light snow -
too little for skis,
but not too deep
for proper boots.

Bright day
with blue sky.
But the sun is low
and the day is short.

Kvit, lett snø -
for lite for ski,
men ikkje for djup
for eigna støvlar.

Ein blid dag
med blå himmel.
Men sola er låg,
og lyset sparsamt.
All photos taken 10 Jan 2021. Camera used, LeicaM10