27 March 2021

Last rests of winter

In a while the spring wakes up,
the winter's frost has melted.
Only over the creeks
thers is a layer of ice.

Under the forest's snow
the life slept in the earth.
The sun gives light and warmth,
wakes up the hidden growth.
Om litt vaknar våren,
vinterens frost har smelta. .
Berre over bekkene
breier seg eit islag.

Under snøen i skogen
sov livet i jorda.
Sola skin nå, og varmar,
og vekkjer skjulte spirer.

Pictures taken in the Østmarka forests 27 March 2021. Camera used, LeicaM10

14 March 2021

Sunny skiing in the springtime

Away from the arranged
one is closer to oneself - and one another.
Langt frå det tilrettelagde
er ein nærast seg sjølv - og kvarandre.

Pictures taken 14 March 2021. LeicaM10 28Elmarit

07 March 2021

Hidden gems

Ice shapes and icicles
are to no use -
but shine like jewels,
as valuable treasures.

They glitter outside common paths
hidden from buzy eyes.
They are shaped and grow,
melt quickly and disappear.
Isformer og jøklar -
ikkje til gagn og nytte,
men skin som gjæve smykke -
likt verdfulle skattar.

Dei blinkar bak ein bakke,
bortgøymt for travle auge.
Der veks dei og formest,
smeltar brått, og forsvinn.

Photos taken in the Østmarka forests near Oslo 8 March 2021. LeicaM10.

05 March 2021

Frozen in the ice

The spring's birds tweet
after this year's winter,
thaw melts the ground
and frost leaves the soil.

The frost trapped twigs
from spruce and birch in ice.
What the frost created, melts;
new life grows in the forests.
Vårens fuglar kvitrar
etter årets vinter,
tøvêr tiner bakken
og telen forlet molda.

Kulden fanga kvister
frå gran og bjørk i isen.
Det frosten skapte, smeltar;
nytt liv gror fram i skogen.

All photos taken in the Østmarka forests near Oslo 5 March 2021. Camera used: LeicaM10, 105 Micro-Nikkor