08 May 2021

Some steps aside

Some guided steps aside,
is quietness - like ever before.
I rest in the field,
with fresh coffe and a book.

Behind the hills the city's noise is heard,
it is like distant memories.
Behind me - in the tree - the birds twitter,
the spring refreshes the life - again.
Nokre styrte steg til sides,
finst stilla - som alltid var.
Her kan eg liggja i lyngen
med nylaga kaffi og lesnad.

Støy frå byen summar bak åsen ,
det liknar mest svake minne.
I furua - bak meg - kvitrar fuglen,
våren vekkjer livet - igjen.

All pictures taken 8 May 2021 in the Østmarka forests near Oslo. Camera used, LeicaM10

26 April 2021

Springtine is showing

Outdoors the spring awakes,
in the trees the birds are heard.
Flowers start to show on the ground,
anemone hepatica is among the first.

The day is long and bright,
but the air is still chilly.
But indoors it is impossible to breathe,
free the thoughts become outdoors.
Ute vaknar våren,
i treet høyrest fuglen.
Det blømest så smått på bakken,
blåveisen er blant dei fyrste.

Lang og lys er dagen,
men lufta ennå kjølig.
Inne kan ein knapt anda,
fri blir tanken først ute.

Pictures taken in the Østmarka forests 25 April 2021. Camera used, LeicaM10

27 March 2021

Last rests of winter

In a while the spring wakes up,
the winter's frost has melted.
Only over the creeks
thers is a layer of ice.

Under the forest's snow
the life slept in the earth.
The sun gives light and warmth,
wakes up the hidden growth.
Om litt vaknar våren,
vinterens frost har smelta. .
Berre over bekkene
breier seg eit islag.

Under snøen i skogen
sov livet i jorda.
Sola skin nå, og varmar,
og vekkjer skjulte spirer.

Pictures taken in the Østmarka forests 27 March 2021. Camera used, LeicaM10

14 March 2021

Sunny skiing in the springtime

Away from the arranged
one is closer to oneself - and one another.
Langt frå det tilrettelagde
er ein nærast seg sjølv - og kvarandre.

Pictures taken 14 March 2021. LeicaM10 28Elmarit

07 March 2021

Hidden gems

Ice shapes and icicles
are to no use -
but shine like jewels,
as valuable treasures.

They glitter outside common paths
hidden from buzy eyes.
They are shaped and grow,
melt quickly and disappear.
Isformer og jøklar -
ikkje til gagn og nytte,
men skin som gjæve smykke -
likt verdfulle skattar.

Dei blinkar bak ein bakke,
bortgøymt for travle auge.
Der veks dei og formest,
smeltar brått, og forsvinn.

Photos taken in the Østmarka forests near Oslo 8 March 2021. LeicaM10.

05 March 2021

Frozen in the ice

The spring's birds tweet
after this year's winter,
thaw melts the ground
and frost leaves the soil.

The frost trapped twigs
from spruce and birch in ice.
What the frost created, melts;
new life grows in the forests.
Vårens fuglar kvitrar
etter årets vinter,
tøvêr tiner bakken
og telen forlet molda.

Kulden fanga kvister
frå gran og bjørk i isen.
Det frosten skapte, smeltar;
nytt liv gror fram i skogen.

All photos taken in the Østmarka forests near Oslo 5 March 2021. Camera used: LeicaM10, 105 Micro-Nikkor

26 February 2021

Thaw

The weather changes and the spring awakes,
where there was snow, now floats water.
The ice thaws and the icicles melt,
it is boring to stay indoors.

At the top of the hill I light the fire,
the thoughts grow - they're high and free.
The fire glows as the sky gets golden,
coffee tastes best when cooked on a woodfire.
Vêret skifter og våren vaknar,
vatn flyt der snø dekte.
Isen tør og jøklar tiner,
ugreitt er det å sitja inne.

På toppen av kollen tenner eg eld,
tankane veks - dei er høge og frie.
Glørne varmar mens himmelen gyllest,
kaffi er best frå bål under graner.

All pictures taken 26 Feb 2021. Camera used, Leica M10

20 February 2021

A day off

a light, deep layer with snow
has fallen - white and quiet.
outdoors it is fair and bright,
the air is fresh and cold.

the weather holds for one day,
the mild weather will melt the snow.
i put on skis and backpack
and feel Life in the paths
eit lett, djupt lag med snø
har lagt seg - kvitt og lydlaust.
ute er det lyst og lett,
lufta er frisk og kjølig.

vêret varer ut dagen,
så tek linna føret.
eg tek på ski og sekk
og kjenner liv i sporet

pictures taken 19 feb 2021. camera: LeicaM10

13 February 2021

Frozen stars

in cold evenings and nights
sharp, small figures grow in the marshlands.
small stars shine
on the creek's ice surface


i kalde kveldar og netter
veks kvasse små former i myrdraget.
små stjerner stråler,
på skogsbekkens isflate

Pictures taken 13 Feb 2021. Camera used: LeicaM10, 105 micronikkor