19 January 2021

Making own tracks

Today there was new snow and cold,
not a weather to stay indoors.
Along snow covered tracks in the forest
are back country skis the right choice.

In the snow is only the hare's footprints,
own tracks I must make myself.
Into the forests the falling snow
is the only sound to be heard.

I dag var nysnø og kulde,
og ugreitt å sitja inne.
Langs nedsnødde løyper i utmark
er fjellski med innsving det rette.

I Svartdalen var berre haren før meg,
eigne spor må eg sjølv trakka.
Her er snø som drysser
einaste lyden som høyrest.

Pictures taken on the Østmarka forests, Oslo 19 Jan 2021. Camera: LeicaM10

16 January 2021

Coffe from a woodfire

New snow fell
few days ago.
Along good paths
the skis slides lightly.

In the forests lies
still too little snow.
No-one made footprints
after my last.

A little hill
feels like my own.
I follow footprints
from last time.

From the hill is wiew
towards the evening red.
A fire gives golden colour
and warms my walk's coffee.

Nysnø fall
få dagar sidan.
Langs gode løyper
glir skia lett.

I skogen ligg
ennå lite snø.
Ingen sette spor
etter mine siste.

Ein avsides koll
er som min eigen.
Eg følgjer fotefar
frå førre gong.

Frå kollen finst utsyn
mot aftanroden.
Bålet gyller snøen
og vermer turens drikke.
Pictures taken in the Østmarka forests near Oslo 16 Jan 2021

10 January 2021

Beautiful snowy January

White, light snow -
too little for skis,
but not too deep
for proper boots.

Bright day
with blue sky.
But the sun is low
and the day is short.

Kvit, lett snø -
for lite for ski,
men ikkje for djup
for eigna støvlar.

Ein blid dag
med blå himmel.
Men sola er låg,
og lyset sparsamt.
All photos taken 10 Jan 2021. Camera used, LeicaM10

28 December 2020

Snowy last days of the year

The snow comes light,
but lies heavy.
The forest is beautiful -
new and pure.

I make the paths
with own steps.
The light is blueish
and the night comes quickly.

Snøen kjem lett,
men legg seg tungt.
Skogen er vakker -
frisk og rein.

Stigane trør eg
med eigne spor.
Lyset er blåleg,
og mørkret kjem brått.

All photos taken 28 Dec 2020.
Camera: Leica M10 35Summicron

25 December 2020

Christmas day

Frost has decorated the tree,
with stars and glitter.
The sounds are low,
the light is quiet.

The sky is open -
high and deep.
It is peaceful
this year's Christmas day.
Rim har pynta treet
med stjerner og glitter.
Lydane er dempa,
lyset er roleg.

Himlen er open -
høg og djup.
Ute er det fredfullt
på årets juledag.

All pictures taken in the Østmarka forests 25 Dec 2020.
Camera used Leica m10

19 December 2020

Understated weather in December

The weather changes the landscape,
thr moisture makes new colours.
what was not seen before,
is now noticed.

The senses are sharpened -
know the forests a new way,
listen to the thoughts in the silence,
see the dreams in the fog
Vêret endrar lendet,
væten gir nye farger.
Det ein før ikke såg,
er ein nå blitt var.

Sansane er skjerpa -
kjenner skogen på ny,
høyrer tankane i stilla,
ser draumane i tåka.All pictures taken in the Østmarka forests near Oslo, 19 Dec 2020.
Camera used, Leica M10.

16 December 2020

Misty December downtown

All pictures taken 16 Dec 2020 in Oslo centre. Camera used: Leica M10 50Summilux

04 December 2020

New snow

The new snow covers the landscape,
all is bright and light and dry.

The flames flickers quietly,
the snow falls gently.
Nothing else is heard.
Nysnøen dekkjer lendet,
alt er lyst og lett og tørt.

Bålet blafrar roleg,
snøen drysser stille.
Elles høyrest ingenting.

All pictures taken 4 Dec 2020 in the Østmarka forests in Oslo. Camera used: Leica M10 50Summilux

28 November 2020

Between the Weeks

The first night with frost
makes the weather bright.
twigs and grass
are covered with ice.

The air is quiet,
the forests calm.
Near the fire, with the coffee,
nothing else exists.
Første frostnatt
gjer vêret lyst.
Kvister og strå
blir kanta med is.

Lufta er stille,
skogen er roleg.
Ved elden, med kaffien,
finst ingenting anna.

All photos taken in the Østmarka forests in Oslo 28 Nov 2020
Camera used: Leica M10. 50Summilux.

22 November 2020

mental recovery

The days are short
and the air is chilly.
The forests invites
on its own conditions.

Between days with demands,
and new with tasks
the body needs to move
and the soul calm.
Dagane er korte
og lufta kjølig.
Skogen innbyr
på eigne vilkår.

Mellom dagar med krav,
og nye med oppdrag,
må kroppen røra seg,
og sjela roa seg.


All photos taken Sun 22 Nov 2020 in the Østmarka forests in Oslo, Norway.
Camera used: Leica M10.