23 May 2012

self chosen identity

Me bruker fyrste­delen av livet til å finna utav det.
Resten av livet samlar me be­kreft­elsar på den mein­inga me gjorde oss opp.

Noken blir veldig for eitt eller anna når dei opp­dager verda rundt seg - i slut­ten av tenåra og noken få påfølg­ande år. Andre blir veldig mot akkurat det same.

Noken blir med ein flokk med like­sinna i ein straum av sam­svarande idéar og mål - og meining. Dette er veldig greitt, største­delen av ener­gien kan nå brukast til å støtta opp under det same. Til­værelsen blir trygg og enkel og ein kan òg bevilga seg eit lett ned­latande blikk på "dei andre". Ein har ei elv av ferdige argument med reson­nement å sann­ferdig­gjera opp­fat­ningane sine med, ein treng ikkje reflektera over desse sjøl. Desse er veldig brukande i møte med andre holdningar - ikkje så mye for å over­bevisa annleis­tenkande som for å under­støtta den platt­formen ein sjøl står på. Begynner den å vakla, blir det fort ukom­for­tabelt.

Andre eta­blerer sin identi­tet i - og søker opp be­kreftelsar som under­støtter - sin oppo­sisjon imot ei slik kon­form gruppe­tenking.
Eigent­lig er det to sider av same sak, dei beveger seg bare i mot­sett retning i for­hold til kvar­andre - i same grøfta.

First part of life we use to figure out of it.
Rest of out time we collect confirmations of the opinions we made us.

Somebody become very pro something when they discover the world around them - in the late teens and the followin few years. Others get very against the same.

Some of us join a flock of equal-minded in a flow of similar ideas and goals - and meaning. This is very conveniant as most of the energy now can be used to support common opinions. Living becomes safe and simple and one might even allow oneself a light arrogant attitude to the others. A flow of prepared arguments complete with resonnements are ready to be used to justify the opinions, one do not need to be bothered with doing own reflections.
These are very usable when confronted with other opinions - not so much to convince an opponent as to support own platform for life. When that one shakes it is getting uncomfortable.

Others base their identity upon - and search for arguments which support - an opposition against such a conform common-minded thinking.
They are really two sides of the same, they only move oppositely to each others - in the same ditch.

2 comments:

 1. Hi,
  I just find something similiar... one look at "Self chosen identity" little bit from another angle, but, how I suppose, quite familiar to you!

  http://www.guyfinley.org/free-content/writings/special-lessons/4738?src=KL&lyid=123052781&klsid=sid0000_ECAMP

  B.

  ReplyDelete
  Replies
  1. The presentation of the book describes many's experience spon on.
   :-)

   Delete